ქართულად  English  


საკონფერენციო დოკუმენების მომზადების ინსრუქცია

საკონფერენციო დოკუმენტების მომზადების ინსტრუქცია (აბსტრაქტი)

 • აბსტრაქტის სათაური;
 • აბსტრაქტის სტრუქტურა:

  შესავალი და კვლევის მიზანი /
  Introduction and aim :
  შესავალი, კვლევის მიზნები ან / და ჰიპოთეზები /
  Introduction to the study, it’s objectives and/or hypotheses;
  კვლევის მეთოდოლოგია /
  Research methodology :
  კვლევის დროს გამოყენებული მეთოდები /
  Methods used and/or approach taken;
  შედეგები და იმპლიკაციები /
  Results and implications:
  შეჯამებული შედეგები ან /და არგუმენტები /
  Results and/or arguments summarized;
  დასკვნა /
  Conclusion :
  კვლევის მთავარი შედეგები /
  Main outcomes of the study.

 • მიუთითეთ ერთმანეთისგან მძიმეებით გამოყოფილი 4-8 საკვანძო სიტყვა (ინგლისური);
 • აბსტრაქტის შინაარსი უნდა იყოს 1000-2000 სიმბოლო (ჰარის გარდა).

აბსტრაქტი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე.

სტატიის მომზადების ინსტრუქცია

გთხოვთ, წაიკითხოთ დოკუმენტის მომზადების შაბლონიმოხსენების ელექტრონული ვერსია გამოაგზავნეთ საორგანიზაციო კომიტეტის ელექტრონულ ფოსტაზე: HENTI@atsu.edu.geშენიშვნა:
 • ნაშრომის შინაარსსა და ხარისხზე პასუხისმგებელია ავტორი;
 • ერთმა ავტორმა არ შეიძლება წარმოდგინოს 2 მოხსენებაზე მეტი.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33