ქართულად  English  


კონფერენციის პროგრამა

1 მაისი, ორშაბათი, 2017 წ.

დრომოვლენაადგილი
09:00-10:00 რეგისტრაცია (ყავა/ჩაი)უნივერისტეტის I კორპუსის ფოიე
10:00-10:30მისალმებასააქტო დარბაზი
10:30-13:00პლენარული სხდომასააქტო დარბაზი
13:00-14:00ლანჩისამკითხველო დარბაზი
14:00-15:45 სხდომა:

ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში 1

თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში 1

მწვანე დარბაზი
სხდომა:

გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში 1

თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში 2

ოთახი: 1114
სხდომა:

მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL)

ოთახი: 1118
სხდომა:

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები 1

ოთახი: 4102
სხდომა:

სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია 1

სააქტო დარბაზი
სამუშაო შეხვედრა:

მასწავლებლების მომზადება; საერთაშორისო აკრედიტაცია; ენობრივი პოლიტიკა

ოთახი: 1119
15:45-18:15ყავა-ჩაის შესვენებასამკითხველო დარბაზი
16:15-18:00 სხდომა:

ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში 2

მწვანე დარბაზი
სხდომა:

გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში 2

ოთახი: 1114
სხდომა:

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები 2

ოთახი: 4102
სხდომა:

აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში

Room: 1118
სამუშაო შეხვედრა:

უმაღლესი სამედიცინო განათლება

ოთახი: 1119

ძირითად მომხსენებლებთან შეხვედრა

სააქტო დარბაზი

2 მაისი, სამშაბათი, 2017 წ.

დრომოვლენაადგილი
10:00-11:45 სხდომა:

გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში 3

თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში 3

მწვანე დარბაზი
სხდომა:

ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში 3

ოთახი: 4102
სხდომა:

სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია 2

ოთახი: 1114
სხდომა:

კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები 1

ოთახი: 1118
სხდომა:

კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები 2

სააქტო დარბაზი
სამუშაო შეხვედრა:

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წვლილი საზოგადოების განვითარებაში; პროფესიული განათლება

ოთახი: 1119
11:45-12:15ყავა/ჩაის შესვენებასამკითხველო დარბაზი
12:15-13:30 კონფერენციის შეჯამება და საზეიმო დახურვასააქტო დარბაზი
13:30-14:30ლანჩისამკითხველო დარბაზი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33