ქართულად  English  


სამეცნიერო სექციები:

  • გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში;
  • მასწავლებელთა გადამზადება (TT) / ტრენერთა ტრენინგი (TOT) / სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე (LLL);
  • კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და  ტექნოლოგიები;
  • აკრედიტაცია-ავტორიზაცია  და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში;  
  • სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია;
  • ინტერნაციონალიზაცია და მულტიკულტურული პროექტები საგანმანათლებლო სივრცეში;
  • ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში;
  • განათლების ფილოსოფიური და  ფსიქოლოგიური ასპექტები;
  • პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები;
  • თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო
ERASMUS+ -ის საქართველოს ეროვნული ოფისი
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი
ორგანიზაცია "გერმანიის თანამშრომლობა"


კონფერენციის ფინანსური მხარდამჭერი –
არასამთავრობო ორგანიზაცია "People in Need", ჩეხეთი.
შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33