ქართულად  English  

ქართული ლიტერატურის ისტორია

სხდომის თავმჯდომარეები: პროფ. ფუტკარაძე შუშანა, პროფ. ჯაგოდნიშვილი თემურ

კვირა, 8 ნოემბერი, 2020 წ.          დრო : 12:00


დრო მოსხენება
12:00

გელათი - შუა საუკუნეების საგანმანათლებლო კერა - აკადემია

მელიქიშვილი დამანა –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

12:10

შავშეთის სახელოვანი მოღვაწე და მწიგნობარი იოანე მტბევარი

ფუტკარაძე შუშანა – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

12:20

ქართული ენის სწავლებისა და განათლების მენეჯმენტის ასპექტები

გვენეტაძე გურამ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

12:30

ენობრივი განათლების პრობლემები ჟურნალისტიკის სპეციალობებზე

ზაქარაშვილი თინათინ – საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

12:40

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში

ჯაგოდნიშვილი თემურ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

12:50

რეგიონული მედიის ზოგიერთი ასპექტი

მამუჭაძე ნესტან, სანიკიძე იოსებ – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

13:00

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების სწავლება არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში

ოსაძე ივანე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

13:10

ზოგად-ქართული და პერსონალურ-ქართველური იმანენტური საზრისის ნიშანდობლივი თავისებურებანი

ფორჩხიძე ბადრი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

13:20

ქართული ენის მდგომარეობა XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისში გაზეთ "მწყემსის" მიხედვით

თედორაძე მარიკა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

13:30

ქალთა უფლებებისათვის ბრძოლის თავისე-ბურებები XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ პუბლიცისტიკაში

ჭუმბურიძე სოფიო – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველოსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33