ქართულად  English  

სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

სხდომის თავმჯდომარე: შენგელია მამუკა

პარასკევი, 20 სექტემბერი, 2019 წ.          დრო : 14:00,         ოთახი: 22208


დრო მოსხენება
14:00

ადგილობრივი თვითმმართევლობის მნიშვნელობა, მისი წარმოშობისა და განვითარების ეტაპები საქართველოში

გულეიშვილი ნინო – საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომმისია, ქუთაისი, საქართველო

14:10

შვილად აყვანის გაუქმებისა და ბათილად ცნობის საფუძვლები

კუხიანიძე ქეთევანი – გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

14:20

საჯარო წესრიგის განმარტების თავისებურებანი საერთაშორისო კერძო სამართალში

მსხვილიძე თამარი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

14:30

დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სამართლის პრინციპები, კატეგორიები და ფარგლები

შენგელია მამუკა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო
სალდაძე დარეჯანი – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ქუთაისი, საქართველო
ჭარბაძე მარიამი – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ქუთაისი, საქართველო

14:40

ბავშვის უფლებები არასრულწოვანთა მართლმსაჯულებაში

ჩხეიძე ია – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს გენერალური პროკურატურა;, თბილისი, საქართველო

14:50

მედიკოსთა პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის სამართლებრივი ასპექტები

ხურციძე თამილა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველოსაქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა"

საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა"

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33