სამშაბათი, 16 ივლისი, 2024 წ.
    ქართულად  English  


აბსტრაქტის მომზადების ინსტრუქცია

 1. აბსტრაქტის სათაური (მოხსენების სათაური);
 2. აბსტრაქტის სტრუქტურა:

  შესავალი და კვლევის მიზანი/
  Introduction and aim :
  შესავალი, კვლევის მიზნები ან/და ჰიპოთეზები/
  Introduction to the study, it’s objectives and/or hypotheses;
  კვლევის მეთოდოლოგია/
  Research methodology :
  კვლევის დროს გამოყენებული მეთოდები/
  Methods used and/or approach taken;
  შედეგები და იმპლიკაციები/
  Results and implications:
  შეჯამებული შედეგები ან /და არგუმენტები/
  Results and/or arguments summarized;
  დასკვნა/
  Conclusion :
  კვლევის მთავარი შედეგები/
  Main outcomes of the study.
 3. აბსტრაქტი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე (თითოეული 1000-2000 სიმბოლო ჰარის გარდა);
 4. მიუთითეთ ერთმანეთისგან მძიმეებით გამოყოფილი 4-8 საკვანძო სიტყვა ქართულად და ინგლისურად;

ნაშრომის მომზადების ინსტრუქცია

 1. ნაშრომი მოამზადეთ Microsoft Word (2007-2019) ტექსტური რედაქტორით და შეინახეთ .doc ან .rtf ფორმატით;
 2. ნაშრომი მოიცავს: სათაურს, მონაცემებს ავტორ(ებ)ის შესახებ, აბსტრაქტს, საკვანძო სიტყვებს, ნაშრომის შინაარსსა და გამოყენებულ ლიტერატურას;
 3. ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს A4 ფორმატის მქონე 10 გვერდს;
 4. ნაშრომს შეიძლება ჰყავდეს რამოდენიმე ავტორი (არაუმეტეს 3 ავტორი);
 5. ერთ ავტორს შეუძლია წარმოადგინოს მხოლოდ 2 ნაშრომი;
 6. ნაშრომი უნდა იყოს შესრულებული კონფერენციის ერთ-ერთ სამუშაო ენაზე.

გთხოვთ, წაიკითხოთ ნაშრომის მომზადების შაბლონი


ნაშრომის ელექტრონული ვერსია გამოაგზავნეთ საორგანიზაციო კომიტეტის ელექტრონულ ფოსტაზე: blss@atsu.edu.ge


შენიშვნები:
ნაშრომის შინაარსსა და ხარისხზე პასუხისმგებელია ავტორი.
ნაშრომები შემოწმებულ იქნება აკადემიური კეთილსინდისიერების მოდულის (Turnintin) საშუალებით.


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, საქართველო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თიბისი ბანკი, საქართველო

შპს "კურორტი საირმე", საქართველო

სს "იმერი", საქართველო

შპს "ელიტაუდიტი", საქართველო

გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში

ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო

კომპანია "ალიანს ჯგუფი", საქართველი

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33