ქართულად  English  

ქართველური ენათმეცნიერება

სხდომის თავმჯდომარეები: პროფ. ფუტკარაძე ელზა, პროფ.ბართაია ნომადი

კვირა, 8 ნოემბერი, 2020 წ.          დრო : 12:00


დრო მოსხენება
12:00

რამდენიმე აღმოსავლური ნასესხობის შესახებ ქართულში (კვართი, მაზრა, სარქალი, ფორთოხალი)

ბართაია ნომადი – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

12:10

შრომასა და სიზარმაცესთან დაკავშირებული ზოგიერთი ანდაზა არაბულსა და ქართულში

ავალიანი ლელა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

12:20

ბიზნესფრაზეოლოგია, როგორც ბიზნესსაქმიანობის ენობრივი შეფასების ერთ-ერთი საშუალება

ბერიძე მარიამ – კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

12:30

ხატოვანი სიტყვა-თქმანი მუჰაჯირ ქართველთა მეტყველებაში

სალია მაკა – დუზჯეს უნივერსიტეტი, თურქეთი

12:40

ბარბარიზმები და ჟარგონები ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში

ნიკოლაძე-ლომსიანიძე ნორა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

12:50

ქართული და ინგლისურენოვანი გასტრონომიული ლექსიკის კროსკულტურული მიდგომა

ღარიბაშვილი მანანა – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

13:00

მასალები მეგრული ლექსიკონისათვის - III.

დადიანი ეკა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

13:10

სიტყვაწარმოების ზოგიერთი თავისებურება სამხრულ მეტყველებაში

ფუტკარაძე ელზა – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი, საქართველოსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33