ქართულად  English  


კონფერენციის პროგრამა


13 ივნისი, ხუთშაბათი, 2019 წ.


დრომოვლენაადგილი
11:00-12:00 რეგისტრაცია I კორპუსის ფოიე
12:00-12:30მისალმებაოთახი: 1114
12:30-13:30პლენარული სხდომაოთახი: 1114
13:30-14:30დოკუმენტური ფილმის "ამბები თორმეტი სავანისა" ჩვენება
(ავტორი პროფ. მალხაზ ჩოხარაძე)
ოთახი: 1114
14:30-15:00შესვენება 
15:00-17:30 სხდომა:

ქართველური ენათმეცნიერება

ოთახი: 1114
სხდომა:

ქართული ფოლკლორი, ლიტერატურათმცოდნეობა

ოთახი: 1118
სხდომა:

საქართველოს ისტორია, ეთნოგრაფია, არქეოლოგია

ოთახი: 1119

14 ივნისი, პარასკევი, 2019 წ.


დრომოვლენაადგილი
09:30-10:00 რეგისტრაცია I კორპუსის ფოიე
10:00-13:00

პლენარული სხდომა

ოთახი: 1114
13:00 კონფერენციის შეჯამება და საზეიმო დახურვაოთახი: 1114


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სას-წავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33