ქართულად  English  


აბსტრაქტის მომზადების ინსტრუქცია


  • აბსტრაქტის სათაური (მოხსენების სათაური);
  • შესავალი, კვლევის მიზნები ან/და ჰიპოთეზები; შეჯამებული შედეგები ან /და არგუმენტები; დასკვნა და კვლევის მთავარი შედეგები
  • აბსტრაქტი უნდა იყოს მოხსენებისა და ინგლისურ ენებზე (თითოეული 200-250 სიტყვა);
  • მიუთითეთ ერთმანეთისგან მძიმეებით გამოყოფილი 4-8 საკვანძო სიტყვა მოხსენებისა და ინგლისურ ენებზე;


გაითვალისწინეთ შემდეგი:

  • დრო პლენარული მოხსენებისათვის: 20-30 წთ.;
  • დრო მოხსენებისათვის: 15 წთ.;
  • დრო დისკუსიისათვის: 5 წთ.
ნაშრომის ელექტრონული ვერსია გამოაგზავნეთ საორგანიზაციო კომიტეტის ელექტრონულ ფოსტაზე: medicine@atsu.edu.geშენიშვნები:
ნაშრომის შინაარსსა და ხარისხზე პასუხისმგებელია ავტორი.


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საქართველოს ოკუ-პირებული ტერიტო-რიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელო-ბისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სამედიცინო კორპორაცია "ევექსი", თბილისი, საქართველო

ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის რეგიონა-ლური სასწავლო ცენტრი, საქართველო

სამედიცინო ფონდი "მკურნალი", საქართველო

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33