ქართულად  English  


რეგისტრაცია • რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში;
 • სარეგისტრაციო ფორმა მოიცავს პირად მონაცემებსა და მოხსენების აბსტრაქტს ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
 • აბსტრაქტი უნდა მოიცავდეს 200-250 სიტყვას;
 • ერთ ავტორს შეუძლია წარმოადგინოს მხოლოდ 2 ნაშრომი;
 • ნაშრომს არ შეიძლება ჰყავდეს 3 ავტორზე მეტი.შენიშვნა:
საორგანიზაციო კომიტეტი იტოვებს უფლებას უარი თქვას წარმოდგენილი განაცხადის მიღებაზე და მოახდინოს მოხსენებების საბოლოო განაწილება სექციების მიხედვით.სარეგისტრაციო თანხა თითოეული მონაწილისათვის – 50 ლარი, სტუდენტებისათვის – 30 ლარი, უცხოელი მონაწილისათვის – 50 დოლარი.

სარეგისტრაციო თანხა მოიცავს:

 • პლენარულ და სექციურ/სამუშაო შეხვედრის მოხსენებებზე დასწრების შესაძლებლობას;
 • საკონფერენციო მასალების რეფერირებას;                
 • ხელმისაწვდომ WiFi-ს;
 • კონფერენციის პროგრამას, აბსტრაქტების კრებულს (ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიები), საკონფერენციო ჩანთას;
 • ყავა/ჩაის შესვენებას, ლანჩს;
 • მონაწილის, მომხსენებლისა და სექციის ხელმძღვანელობის დამადასტურებელ სერტიფიკატს;სარეგისტრაციო თანხის გადახდა:

თქვენს მიერ წარმოდგენილი სტატიის მიღების შესახებ დასტურის შემთხვევაში, თანხა უნდა ჩაირიცხოს საბანკო ანგარიშზე:


სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ს/კ 212693049
მიმღების ბანკი – სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება – ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი – TRESGE22
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი – 7 0905 7267თანხის დანიშნულებაში აუცილებელია მიეთითოს კონფერენციის დასახელება: "თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში" – 2019 და მონაწილის გვარი და სახელი.ნაშრომის ელექტრონული ვერსია და საორგანიზაციო შენატანის ქვითრის ასლი გამოგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: medicine@atsu.edu.geსაქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საქართველოს ოკუ-პირებული ტერიტო-რიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელო-ბისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

სამედიცინო კორპორაცია "ევექსი", თბილისი, საქართველო

ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის რეგიონა-ლური სასწავლო ცენტრი, საქართველო

სამედიცინო ფონდი "მკურნალი", საქართველო

შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33