ქართულად  English  


რეგისტრაცია

სარეგისტრაციო თანხა თითოეული მონაწილისათვის (სტატიის ავტორი / თანაავტორი) – 50 ლარი, უცხოელი მონაწილესათვის - 50 დილარი.

სარეგისტრაციო თანხა მოიცავს:

  • პლენარულ და სექციურ/სამუშაო შეხვედრის მოხსენებებზე დასწრების შესაძლებლობას;
  • საკონფერენციო მასალების რეფერირებასა და გამოქვეყნებას;                
  • ხელმისაწვდომ WiFi-ს;
  • კონფერენციის მასალებს, საკონფერენციო ჩანთას;
  • ყავა/ჩაის შესვენებას (დილასა და შუადღეს), ორივე დღის ლანჩს;
  • დასწრების / მონაწილის / სექციის ხელმძღვანელობის დამადასტურებელ სერტიფიკატს;
  • ექსკურსიას იმერეთის რეგიონში.სარეგისტრაციო თანხის გადახდა:

თქვენ მიერ წარმოდგენილი ნაშრომის მიღების შესახებ დასტურის შემთხვევაში, თანხა უნდა ჩაირიცხოს საბანკო ანგარიშზე:

სსიპ-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ს/კ 212693049
მიმღების ბანკი – სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება – ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი – TRESGE22
ორგანიზაციული კოდი – 32 04 05 06 01
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი – 7 0905 7267

თანხის დანიშნულებაში აუცილებელია მიეთითოს კონფერენციის დასახელება: "ქუთაისური საუბრები – XVI" და ავტორის / თანაავტორის / მონაწილის გვარი და სახელი.


საორგანიზაციო შენატანის ქვითრის ასლი გამოაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: kartvelology@atsu.edu.geსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33