ქართულად  English  


განაცხადი

  • განაცხადის შევსება შესაძლებელია მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში;
  • ერთ ავტორს შეუძლია წარმოადგინოს მხოლოდ 2 განაცხადი;
  • განაცხადი მოიცავს პირად მონაცემებსა და თეზისებს;
  • განაცხადი და თეზისები უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
  • თეზისები უნდა მოიცავდეს 500-1000 სიმბოლოს ჰარის გარდა;
  • ნაშრომს არ შეიძლება ჰყავდეს 3 ავტორზე მეტი.
შენიშვნა:
სამეცნიერო კომიტეტი იტოვებს უფლებას უარი თქვას წარმოდგენილი განაცხადის მიღებაზე და მოახდინოს მოხსენებების საბოლოო განაწილება სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით.

განაცხადის შესავსებად მიჰყევით  ბმულს.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, აწსუ

ქ. ქუთაისის მერია, საქართველო

ქართული უნივერსიტეტი

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ტელე-რადიო კომპანია "რიონი", ქუთაისი, საქართველო

კომპანია "სტრელეცია", ქუთაისი, საქართველო


შექმნილია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის № 59
ტელ: (+995 431) 24 00 33, (+995 431) 24 28 71, ფაქსი: (+995 431) 24 38 33